بایگانی ماهیانه: دی ۱۳۸۹

کار با چندین پایگاه داده

گاهی نیاز داریم که اطلاعات خود را از دو یا چند پایگاه داده بخوانیم که این پایگاه داده ها می توانند در سرور جاری یا سرورهای متفاوت باشند. روش کلی بدین صورت است : …. FROM ServerName.DatabaseName.OwnerName.ObjectName … مثال : … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در SQL Server | ۱۵ دیدگاهباز کردن و بستن تمامی dataset های موجود در Form

تابع باز کردن تمامی Dataset ها { Open datasets: OpenDataSet(MyForm); } procedure OpenDataSet(FormName: TForm); var I: Integer; begin for I := FormName.ComponentCount – 1 downto 0 do if (FormName.Components[I] is TADOTable) then begin (FormName.Components[I] as TADOTable).Open; end; end; تابع بستن … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در Delphi | ۴۹ دیدگاه