بایگانی ماهیانه: ژانویه 2011

کار با چندین پایگاه داده

گاهی نیاز داریم که اطلاعات خود را از دو یا چند پایگاه داده بخوانیم که این پایگاه داده ها می توانند در سرور جاری یا سرورهای متفاوت باشند. روش کلی بدین صورت است : …. FROM ServerName.DatabaseName.OwnerName.ObjectName … مثال : … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در SQL Server | ۱۴ دیدگاه

باز کردن و بستن تمامی dataset های موجود در Form

تابع باز کردن تمامی Dataset ها { Open datasets: OpenDataSet(MyForm); } procedure OpenDataSet(FormName: TForm); var I: Integer; begin for I := FormName.ComponentCount – 1 downto 0 do if (FormName.Components[I] is TADOTable) then begin (FormName.Components[I] as TADOTable).Open; end; end; تابع بستن … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در Delphi | ۴۶ دیدگاه