بررسی آدرس ایمیل – دلفی

FUNCTION IsValidEmail(CONST Value: String): boolean;
  FUNCTION CheckAllowed(CONST s: String): boolean;
  VAR i: Integer;
  BEGIN
  Result:= False;
  FOR i:= 1 TO Length(s) DO // illegal char in s -> no valid address
  IF NOT (s[i] IN ['a'..'z','A'..'Z','0'..'9','_','-','.']) THEN Exit;
  Result:= true;
  END;
VAR
  i,len: Integer;
  namePart, serverPart: String;
BEGIN // of IsValidEmail
  Result:= False;
  i:= Pos('@', Value);
  IF (i=0) OR (Pos('..',Value) > 0) THEN Exit;
  namePart:= Copy(Value, 1, i - 1);
  serverPart:= Copy(Value,i+1,Length(Value));
  len:=Length(serverPart);
  // must have dot and at least 3 places from end, 2 places from begin
  IF (len<4) OR
     (Pos('.',serverPart)=0) OR
     (serverPart[1]='.') OR
     (serverPart[len]='.') OR
     (serverPart[len-1]='.') THEN Exit;
  Result:= CheckAllowed(namePart) AND CheckAllowed(serverPart);
END;
//Sample call (put a button1 and a edit1)
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
if IsValidEmail(edit1.Text) = true then
Showmessage('The email is valid')
else
Showmessage('The email is not valid!!');
end;
این نوشته در Delphi ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

39 دیدگاه دربارهٔ «بررسی آدرس ایمیل – دلفی»

 1. Trinity می‌گوید:

  That’s really thinking out of the box. Tnakhs!

 2. Randi می‌گوید:

  Stands back from the keoybard in amazement! Thanks!

 3. Erika می‌گوید:

  helpful task for bringing an item new with the online world!

 4. Guilherme می‌گوید:

  Way to use the internet to help people solve porlbems!

 5. Lovely می‌گوید:

  Help, I’ve been ifnomred and I can’t become ignorant.

 6. SammyUballe9Jp می‌گوید:

  Egyptians among the nations, and will disperse them through the. Many such lenders have made their web sites indication unexpected middle month crisis being the primary one. Payday loans are known by different names like cash advance minimum of 1000 per month? 3XE loans for people with bad credit HH7

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.